Опитът ни е научил да предлагаме модерни услуги съобразени с всички международни стандарти и качество

Абонаментно Счетоводство


Цялостно счетоводно обслужване, както за фирми от малкия и среден бизнес, така и за физически лица.

Абонаментни счетоводните услуги

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност;
 • Текущо и навременно осчетоводяване на първичните документи;
 • Обработка на счетоводните документи (проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител);
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;
 • Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации;
 • Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка -Декларация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Обработка на банкови извлечения;
 • Обработка на документи за командировка в страната и чужбина;
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчните задължения на фирмата;
 • Изготвяне на счетоводни справки;
 • Изготвяне на месечна / тримесечна справка за финансовият резултат на фирмата.

Труд и Работна Заплата


Цялостен мениджмънт на работните заплати, както и всичко съпътващо в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство.

Работни досиета на служителите

 • назначаване на служител след предоставяне на необходимите, съгласно действащото законодателство документи;
 • регистрация на договора в НАП;
 • изготвяне на допълнителни споразумения след изтичане на изпитателен срок или при промяна на някои от елементите на договора;
 • издаване на служебни бележки и удостоверения по искане на служителя – за кредит, за семейни помощи, при пенсиониране и други;
 • освобождаване на служителя, оформяне на трудова книжка и всички изискуеми документи при напускане в законоустановения срок;
 • регистрация на прекратения договор в седемдневен срок;
 • издаване на служебни бележки и удостоверения след напускане по искане на служителя – за трудова заетост (бюро по труда), за получени доходи през годината на напускане; изготвяне на Образец УП – 2 и УП – 3, и други.

Администриране на работни заплати

 • въвеждане на молби за отпуск по отведен образец и одобрени от прекия ръководител и управител / изпълнителен директор;
 • въвеждане на болнични листове, придружени с необходимите удостоверения от банки и декларации;
 • водене на регистър на болнични листове, регистрация на болнични листове в НОИ;
 • водене на регистър на годишни платени и неплатени отпуски, съгласно Кодекса на Труда;
 • изготвяне на Ведомости и Фишове за работна заплата на всички служители и организиране на изплащане на заплати с банков превод;
 • въвеждане и администриране на бонуси и награди съгласно предоставена заповед от управителя/изпълнителния директор;

Допълнителни услуги

 • приключване на месеца, обобщаване на информацията и оформяне на рекапитулации за целите на счетоводството;
 • попълване на платежни нареждания за всички фондове на Социално Осигуряване;
 • изготвяне на декларации образец № 1 и № 6 и подаването им в персоналния регистър на НАП в законоустановения срок по електронен път;
 • изготвяне на вътрешни правила за структура на работната заплата и всички съпътстващи приложения съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (в сила от 01.07.2007 г.)
 • изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред;
 • изготвяне на длъжностни характеристики;
 • изплащане на заплати по банков път, с цел запазване на конфиденциалност и избягване на конфликти и загуба на мотивация на персонала.

Данъчни Декларации


Изготвяне на данъчни деклараци на физически и юридически лица

Данъчни декларации за юридически и физически лица

 • Изготвяне и представяне на годишни данъчни декларации за местни и чуждестранни фирми и физически лица
 • Изготвяне и представяне на данъчни декларации за изплатен дивидент
 • Изготвяне декларации за облагане с авансов данък за доходи от наем или от друго
 • Възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
 • Изготвяне и представяне на декларации за избягване на двойно данъчно облагане(СИДДО)
 • Интрастат
 • Изготвяне и представяне на декларации по ЗМТД

Еднократни Услуги


Други услуги извън абонаментните ни планове

Цялостна услуга свързана със заверка на осигурителни книжки

 • Подаване на декларация Окд-5 – „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“
 • Подаване на декларация Образец 1 – „Данни за осигуреното лице“ – за стари периоди, нови, корекции, заличаване;
 • Заверки на периоди и преди 1997 г., при налична документация;

Услугите за физически или юридически лица без договор за абонаментно счетоводство.

 • Годишно данъчно и счетоводно приключване, съгласно националното законодателство;
 • Изготвяне на данъчни декларации на физически юридически лица;
 • Изготвяне на Годишен финансов отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения съгласно счетоводното законодателство;
 • Изготвяне на платежни документи за дължимите данъци и такси;
 • Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации;