Данъчни декларации за юридически и физически лица

  • Изготвяне и представяне на годишни данъчни декларации за местни и чуждестранни фирми и физически лица
  • Изготвяне и представяне на данъчни декларации за изплатен дивидент
  • Изготвяне декларации за облагане с авансов данък за доходи от наем или от друго
  • Възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
  • Изготвяне и представяне на декларации за избягване на двойно данъчно облагане(СИДДО)
  • Интрастат
  • Изготвяне и представяне на декларации по ЗМТД