Организирането и управлението на персонала е една от основните и ключови задачи във всяко предприятие. Тази специфична дейност изисква много добро познаване на нормативната база, регламентираща тази област.

Ние Ви предлагаме цялостен мениджмънт на работните заплати. Винаги можете да разчитате на нашите специалисти при разрешаване на конкретни казуси в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство.

Фирма ДЕСТИНИ ООД предлага АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ „Труд и работна заплата и Личен състав”. Услугите, които може да ви предоставим са:

 

Работни досиета на служителите

 • назначаване на служител след предоставяне на необходимите, съгласно действащото законодателство документи;
 • регистрация на договора в НАП;
 • изготвяне на допълнителни споразумения след изтичане на изпитателен срок или при промяна на някои от елементите на договора;
 • издаване на служебни бележки и удостоверения по искане на служителя – за кредит, за семейни помощи, при пенсиониране и други;
 • освобождаване на служителя, оформяне на трудова книжка и всички изискуеми документи при напускане в законоустановения срок;
 • регистрация на прекратения договор в седемдневен срок;
 • издаване на служебни бележки и удостоверения след напускане по искане на служителя – за трудова заетост (бюро по труда), за получени доходи през годината на напускане; изготвяне на Образец УП – 2 и УП – 3, и други.

Работни досиета на служителите

 • въвеждане на молби за отпуск по отведен образец и одобрени от прекия ръководител и управител / изпълнителен директор;
 • въвеждане на болнични листове, придружени с необходимите удостоверения от банки и декларации;
 • водене на регистър на болнични листове, регистрация на болнични листове в НОИ;
 • водене на регистър на годишни платени и неплатени отпуски, съгласно Кодекса на Труда;
 • изготвяне на Ведомости и Фишове за работна заплата на всички служители и организиране на изплащане на заплати с банков превод;
 • въвеждане и администриране на бонуси и награди съгласно предоставена заповед от управителя/изпълнителния директор;

Допълнителни услуги

 • приключване на месеца, обобщаване на информацията и оформяне на рекапитулации за целите на счетоводството;
 • попълване на платежни нареждания за всички фондове на Социално Осигуряване;
 • изготвяне на декларации образец № 1 и № 6 и подаването им в персоналния регистър на НАП в законоустановения срок по електронен път;
 • изготвяне на вътрешни правила за структура на работната заплата и всички съпътстващи приложения съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (в сила от 01.07.2007 г.)
 • изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред;
 • изготвяне на длъжностни характеристики;
 • изплащане на заплати по банков път, с цел запазване на конфиденциалност и избягване на конфликти и загуба на мотивация на персонала.