Абонаментно Счетоводство

Цялостно счетоводно обслужване, както за фирми от малкия и среден бизнес, така и за физически лица.

 Абонаментни счетоводни услуги

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност;
 • Текущо и навременно осчетоводяване на първичните документи;
 • Обработка на счетоводните документи (проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител);
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;
 • Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации;
 • Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка -Декларация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Обработка на банкови извлечения;
 • Обработка на документи за командировка в страната и чужбина;
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчните задължения на фирмата;
 • Изготвяне на счетоводни справки;
 • Изготвяне на месечна / тримесечна справка за финансовият резултат на фирмата.

Имате нужда от друга услуга? Попитай ни +359 2 858 1909