Труд и Работна Заплата

Цялостен мениджмънт на работните заплати, както и всичко съпътващо в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство.

 Работни досиета на служителите

 • назначаване на служител след предоставяне на необходимите, съгласно действащото законодателство документи;
 • регистрация на договора в НАП;
 • изготвяне на допълнителни споразумения след изтичане на изпитателен срок или при промяна на някои от елементите на договора;
 • издаване на служебни бележки и удостоверения по искане на служителя – за кредит, за семейни помощи, при пенсиониране и други;
 • освобождаване на служителя, оформяне на трудова книжка и всички изискуеми документи при напускане в законоустановения срок;
 • регистрация на прекратения договор в седемдневен срок;
 • издаване на служебни бележки и удостоверения след напускане по искане на служителя – за трудова заетост (бюро по труда), за получени доходи през годината на напускане; изготвяне на Образец УП – 2 и УП – 3, и други.

 Администриране на работни заплати

 • въвеждане на молби за отпуск по отведен образец и одобрени от прекия ръководител и управител / изпълнителен директор;
 • въвеждане на болнични листове, придружени с необходимите удостоверения от банки и декларации;
 • водене на регистър на болнични листове, регистрация на болнични листове в НОИ;
 • водене на регистър на годишни платени и неплатени отпуски, съгласно Кодекса на Труда;
 • изготвяне на Ведомости и Фишове за работна заплата на всички служители и организиране на изплащане на заплати с банков превод;
 • въвеждане и администриране на бонуси и награди съгласно предоставена заповед от управителя/изпълнителния директор;

 Допълнителни услуги

 • приключване на месеца, обобщаване на информацията и оформяне на рекапитулации за целите на счетоводството;
 • попълване на платежни нареждания за всички фондове на Социално Осигуряване;
 • изготвяне на декларации образец № 1 и № 6 и подаването им в персоналния регистър на НАП в законоустановения срок по електронен път;
 • изготвяне на вътрешни правила за структура на работната заплата и всички съпътстващи приложения съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (в сила от 01.07.2007 г.)
 • изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред;
 • изготвяне на длъжностни характеристики;
 • изплащане на заплати по банков път, с цел запазване на конфиденциалност и избягване на конфликти и загуба на мотивация на персонала.

Имате нужда от друга услуга? Попитай ни +359 2 858 1909