Данъчни Декларации

Изготвяне на данъчни деклараци на физически и юридически лица

 Данъчни декларации за юридически и физически лица

  • Изготвяне и представяне на годишни данъчни декларации за местни и чуждестранни фирми и физически лица
  • Изготвяне и представяне на данъчни декларации за изплатен дивидент
  • Изготвяне декларации за облагане с авансов данък за доходи от наем или от друго
  • Възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
  • Изготвяне и представяне на декларации за избягване на двойно данъчно облагане(СИДДО)
  • Интрастат
  • Изготвяне и представяне на декларации по ЗМТД

Имате нужда от друга услуга? Попитай ни +359 2 858 1909